Stiegelmeyer beschermt uw persoonsgegevens

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag


Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt de contactgegevens vinden in de sectie "Opmerkingen over de verantwoordelijke instantie" van deze privacyverklaring.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.

 

Analyse-tools en tools van derde partijen

Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. Hosting


Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider: Mittwald.

De provider is Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (hierna Mittwald genoemd). Details kunt u vinden in de privacyverklaring van Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz. Het gebruik van Mittwald is gebaseerd op art. 6, alinea 1, paragraaf f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25, alinea 1 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedie (hierna TTDSG genoemd), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie


Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

 

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford

Telefoon: +49 (0) 5221 1850
E-mail: info@stiegelmeyer.com

 

De gegevensbeheerder is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

 

Bewaartermijn

Voor zover in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaartermijn is genoemd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval wordt de verwijdering uitgevoerd na het wegvallen van deze redenen.

 

Algemene informatie over de wettelijke basis van gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG of art. 9 alinea 2, paragraaf a van de AVG als bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 9, alinea 1 van de AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49, alinea 1, paragraaf a van de AVG. Indien u heeft ingestemd met het opslaan van cookies of het verkrijgen van informatie op uw apparaat (bijv. via device-fingerprinting), vindt de gegevensverwerking plaats op basis van § 25, alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf c van de AVG. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende alinea's van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH
Dr. Ralf Heine
Frankenstraße 348
45133 Essen

Telefoon: +49 (0) 201 9598662
E-mail: datenschutz@stiegelmeyer.com

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten of andere derde landen die niet voldoen aan de privacywetgeving. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen privacybeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt te allen tijde een reeds gegeven toestemming intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

 

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf e of f van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar volgens art. 21, alinea 1 van de AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar op grond van art. 21, alinea 2 van de AVG).

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten verstrekken. Indien u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen worden uitgevoerd indien dit technisch haalbaar is.

 

Informatie, correctie en verwijdering

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers, het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te corrigeren of te laten verwijderen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de duur van het onderzoek hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/plaatsvindt, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking eisen.
 • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of vaststelling van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van verwijdering te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21, alinea 1 van de AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u als websitebeheerder naar ons verzendt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slot-symbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website


Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenoemde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenoemde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor het evalueren van gebruikersgedrag of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG, tenzij geen andere wettelijke basis is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

 

Toestemming met CookieFirst

Deze website maakt gebruik van de Cookie Consent-technologie van CookieFirst om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat en deze in overeenstemming met de privacywetgeving te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenln 42a, 1018 DH Amsterdam, website: https://cookiefirst.com/ (hierna "CookieFirst").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens overgedragen aan CookieFirst:

 • Uw toestemming(en) of het intrekken van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat CookieFirst een cookie op in uw browser om de gegeven toestemmingen of de intrekking daarvan aan u toe te kunnen wijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u de CookieFirst-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik van CookieFirst is bedoeld om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, alinea 1, p. 1, paragraaf c van de AVG.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een contract dat vereist is volgens de privacywetgeving, dat ervoor zorgt dat CookieFirst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

 

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken heeft gestuurd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

 

Gebruik van chatbots

Wij gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots zijn in staat om te reageren op uw vragen en andere invoer zonder menselijke hulp. Hiervoor analyseren de chatbots naast uw invoer ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (zoals namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatoren, bestellingen en chatgeschiedenis). Bovendien kunnen via de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt voor het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties, mits aan de overige wettelijke vereisten (met name toestemming) hiervoor is voldaan. Hiervoor kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun antwoordgedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u invoert tijdens de communicatie blijven bij ons of bij de chatbotbeheerder totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is art. 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of in het kader van de uitvoering van een contract. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25, alinea 1 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedie (hierna TTDSG genoemd), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met klanten (art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG).

Wij maken gebruik van de dienstverlener Ubitec GmbH (Hasnerstraße 18, 4020 Linz, Oostenrijk, website: https://ubitec.at/de/), die ons voorziet van de bijbehorende software (Ubitec Bot Framework) voor de werking van de chatbot. Tijdens systeemonderhoud en/of probleemoplossing kan de subdienstverlener toegang hebben tot de verwerkte gegevens.

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Ubitec. Dit is een contract dat vereist is volgens de privacywetgeving, dat ervoor zorgt dat Ubitec de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

5. Analysetools en advertenties


Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street , Dublin 4 Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen opnemen. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die erin geïntegreerd zijn. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten kan worden overgebracht.

Het gebruik van Google Tag Manager vindt plaats op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en eenvoudige integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25, alinea 1 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedie (hierna TTDSG genoemd), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectievelijke eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie voor IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google ingekort voordat het wordt verzonden naar de Verenigde Staten, binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te verlenen. Uw IP-adres dat door Google Analytics via uw browser is verkregen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google Signals

We gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met behulp van Google Signals. Indien u beschikt over een Google-account, worden de bezoekersgegevens van Google Signals gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

 

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om bezoekers van de website passende advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de weergave-instellingen in uw Google-account of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar tegen gegevensverzameling" in het algemeen verbieden.

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten en voldoen volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

 

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op externe websites wanneer de gebruiker bepaalde zoekwoorden invoert bij Google (Keyword Targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroep targeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we personen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan bepaalde doelgroepen, om hen vervolgens op interesses gebaseerde advertenties te laten zien in het Google-advertentienetwerk (Remarketing of Retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieberichten die zijn aangepast aan uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een ander apparaat van u (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verdere informatie en de privacyregels vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website vaak wordt geklikt en welke producten vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie is bedoeld om conversiestatistieken te genereren. We krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. Wij ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt cookies of vergelijkbare technologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de website worden gevolgd nadat ze via een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook-beleid inzake het gebruik van gegevens (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook weergeven. Deze gegevensverwerking kan door ons als websitebeheerder niet worden beïnvloed.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden doorgestuurd met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die we gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking. U vindt de tekst van de overeenkomst op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie "Custom Audiences" in het gedeelte Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u aangemeld zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Facebook Conversion API

We hebben de Facebook Conversion API op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met de Facebook Conversion API kunnen we de interacties van de websitebezoeker met onze website bijhouden en delen met Facebook om de advertentieprestaties van Facebook te verbeteren.

Hiervoor worden met name het tijdstip van de oproep, de opgeroepen webpagina, uw IP-adres en uw user agent, evenals eventueel andere specifieke gegevens (zoals gekochte producten, waarde van de winkelwagen en valuta) vastgelegd. Een volledig overzicht van de gegevens die kunnen worden verzameld, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden doorgestuurd met behulp van de hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die we gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking. U vindt de tekst van de overeenkomst op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Facebook Custom Audiences

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze websites en apps bezoekt of gebruikt, gebruik maakt van onze gratis of betaalde aanbiedingen, gegevens aan ons verstrekt of interactie hebt met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, verzamelen we daarbij uw persoonsgegevens. Indien u ons toestemming geeft voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, zullen wij deze gegevens doorsturen naar Facebook, zodat Facebook u passende advertenties kan tonen. Bovendien kunnen doelgroepen worden gedefinieerd met behulp van uw gegevens (Lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Details zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 alinea 1 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

 

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

 

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we onder andere de professionele gegevens (zoals carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en beroepstitel) van onze websitebezoekers analyseren en onze pagina beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Bovendien kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijvoorbeeld van pc naar tablet). De LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie aan, waarmee we gerichte advertenties kunnen tonen aan bezoekers van onze website buiten de website, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de advertentieontvanger plaatsvindt.

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze gebruikt worden om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificaties van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen verwijderd.

De gegevens die door LinkedIn worden verzameld, kunnen door ons als websitebeheerders niet aan specifieke individuen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op zijn servers in de Verenigde Staten en deze gebruiken in het kader van zijn eigen reclamecampagnes. Details kunt u vinden in de privacyverklaring van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

 

Wettelijke basis

Voor zover er toestemming (Consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25 van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op artikel 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG; de website-exploitant heeft een legitiem belang bij effectieve advertentiemaatregelen, inclusief social media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

 

Bezwaar tegen het gebruik van de LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden controleren in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat gegevens die op onze website zijn verzameld worden gekoppeld aan uw LinkedIn-account, moet u uitloggen bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

6. Newsletter


Newslettergegevens

Als u de newsletter wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij uw e-mailadres en informatie nodig die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter. Andere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de afhandeling van newsletters maken wij gebruik van newsletteraanbieders, die hieronder worden beschreven.

 

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van newsletters. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee het versturen en analyseren van newsletters georganiseerd kan worden. De gegevens die u heeft ingevoerd om de newsletter te ontvangen (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze newsletters die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de newsletter te analyseren. Er kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het newsletterbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de newsletter is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of er na het klikken op de link in de newsletter een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden. Ga voor meer informatie over gegevensanalyse via de nieuwsbrieven van CleverReach naar: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de newsletter. We geven hiervoor een link in elk newsletterbericht.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de newsletter worden door ons of de aanbieder van de newsletter bewaard totdat u zich afmeldt voor de newsletter en worden verwijderd uit de distributielijst van de newsletter nadat u zich hebt afgemeld voor de newsletter. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Na uitschrijving van onze newsletterlijst kan uw e-mailadres bij ons of bij de aanbieder van de newsletter mogelijk op een zwarte lijst worden geplaatst, indien dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet tijdelijk beperkt. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen ons gerechtvaardigd belang overstijgen.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Plugins en tools


YouTube met uitgebreide privacybescherming

Deze website voegt video's in van de YouTube-website. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide privacy-modus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. De doorgifte van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide privacymodus. YouTube maakt dus - ongeacht of u een video bekijkt - een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (zoals apparaatvingerafdrukken) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25, alinea 1 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedie (hierna TTDSG genoemd), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartdienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor het uniform weergeven van lettertypen. Bij het openen van Google Maps laadt uw browser de vereiste webfonts in de browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps gebeurt met het oog op een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die wij op de website vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG en § 25, alinea 1 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedie (hierna TTDSG genoemd), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Eigen diensten


Omgaan met sollicitantgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail of per post). Hierbij informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het sollicitatieproces. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en alle andere wettelijke bepalingen plaatsvindt en uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

 

Omvang en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw persoonsgegevens die daarmee verband houden (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiatie van een arbeidsrelatie), art. 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG (algemene initiatie van een contract) en - als u toestemming heeft gegeven - art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 van de BDSG en art. 6, alinea 1, paragraaf b van de AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

 

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen baan kunnen aanbieden, als u een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Vervolgens worden de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijsmateriaal in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de 6-maanden termijn nodig zullen zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigende of lopende rechtszaak), zal verwijdering pas plaatsvinden wanneer het doel voor verdere bewaring niet langer geldt.

Een langere bewaartermijn kan ook plaatsvinden als u hiervoor toestemming heeft gegeven (art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG) of als wettelijke bewaarplichten verwijdering verhinderen.


Gegevensverwerking door sociale netwerken


Wij hebben openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we individueel gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn etc. kunnen doorgaans uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (zoals like-buttons of advertentiebanners) bezoekt. Door het bezoeken van onze social media-accounts worden talrijke verwerkingsprocessen met betrekking tot gegevensbescherming geactiveerd. In detail:

wanneer u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social media-platform dit bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden worden verzameld, zelfs als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij het betreffende social media-platform. Deze gegevensverzameling gebeurt in dit geval bijvoorbeeld via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door het registreren van uw IP-adres.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de social mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden weergegeven binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Indien u een account heeft bij het betreffende sociale netwerk, kan op alle apparaten waarop u bent ingelogd of ingelogd was, op interesse gebaseerde advertenties worden weergegeven.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de social-mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er mogelijk verdere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de exploitanten van de social-mediaportalen. Details hiervoor vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van de respectievelijke social-mediaportalen.

 

Wettelijke basis

Onze social media-accounts moeten een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6, alinea 1, paragraaf f van de AVG. De analyseprocessen die worden gestart door de sociale netwerken kunnen zijn gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, die moeten worden vermeld door de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van art. 6, alinea 1, paragraaf a van de AVG).

 

Verantwoordelijke en uitoefening van rechten

Wanneer u een van onze social media-accounts (zoals Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het social-mediaplatform verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die tijdens dit bezoek worden gegenereerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdracht en klacht) in principe zowel tegen ons als tegen de exploitant van het respectieve social-mediaplatform (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de social- mediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de social-mediaportalen. Onze mogelijkheden zijn in hoge mate afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

 

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid in social media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

 

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en onder bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Sociale netwerken in detail

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta genoemd). De verzamelde gegevens worden volgens Meta ook overgedragen aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

Wij hebben met Meta een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst specificeert de gegevensverwerking waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

LinkedIn

Wij hebben een profiel op LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als u LinkedIn-advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

YouTube

Wij hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street , Dublin 4 Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.